مسلمان، از یک حیث التقاطی است

مسلمان، تسلیم خدا است چون خدا را حق می داند، پس مسلمان کسی است که تسلیم حق و حقیقت است.
شرط لازم برای تسلیم حق بودن، داشتن گارد باز در برابر خواندن و شنیدن حرفها و فهمهای جدید است. گاردت که بسته باشد یعنی بر این نظری که همه حقیقت را یافته ای. از کجا به چنین یقینی میرسیم؟ آیا اینکه قائل باشیم همه حقیقت را فهمیده ایم کبر نیست؟ و آیا آدم متکبر می تواند تسلیم حقیقت باشد؟ آیا تسلیم بودن از آثار تواضع نیست و آیا وقتی قائل باشیم که همه حقیقت را یافته ایم می توانیم متواضع باشیم؟
از این رو است که مسلمان را اساسا التقاطی می دانم. مسلمان، تلاش می کند در برابر حقیقت چون پری سبک باشد و نسیم حقیقت او را به هر سو که می خواهد ببرد و در این مسیر خاطرش آسوده است و اضطرابی ندارد.

#التقاط
#یبوست